godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 341

Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"

 01-494 Warszawa, ul. Oławska 3
tel./fax (22) 638 61 28

Jesteś tutaj: StartProfilaktyka i Terapia

Profilaktyka i terapia

 

Nie ten silny kto słabszego gnębi, lecz ten kto staje w jego obronie

 

Zespół Profilaktyczno – Terapeutyczny

 

Organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz Statut Szkoły §23 Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Specjaliści prowadzą zajęcia z dzieckiem uwzględniając jego  możliwości psychofizyczne, zainteresowania i uzdolnienia.

 1. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów w szkole masowej.
 2. Dysleksja. Informator dla rodziców.
 3. Dekalog Serdeczności.
 4. Szkolne drzewo tolerancji
 5. Prywatność w sieci
 6. Ćwiczenia połykania
 7. Samoocena  u uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się
 8. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 9. Wady wymowy – profilaktyka i terapia
 10. Wpływ grupy rówieśniczej na rozwój dziecka
 11. Kodeks kumpla
 12. Bezpieczeństwo dziecka w sieci
 13. Szanse i zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci i młodzież z urządzeń elektronicznych
 14. Lekcja bezpieczeństwa